EN ET RU
deklarant - isik, kes esitab deklareeritava kauba ja tollideklaratsiooni kas enda nimel ja enda eest või enda nimel, kuid mõne teise isiku eest;
deklareerimine - tollieeskirjades ettenähtud vormis avaldus või käitumine, millega isik annab tollikontrolliks nõutavat informatsiooni;
deklareeritav kaup - kaup, mille kohta tuleb käesolevas seaduses või teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel esitada tollideklaratsioon;
impordi- ja ekspordimaksud - tollimaks ja muud maksud, mida võetakse seoses kauba sisse- ja väljaveoga, kuid mis ei sisalda tolliteenuste eest võetavat tasu;
intrastat - (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem;
isik - Eesti või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide asutused, olenemata sellest, kas need on juriidilised isikud või mitte;
isiklikud asjad - reisija poolt reisil kasutamiseks mõeldud esemed, kaasa arvatud tema valduses olev sõiduk, mis ei ole kommertsveok;
kauba valdaja - isik, kes hoiab kaupa laos või muul viisil vastutab kauba säilimise eest enda juures, toimetab edasi kaupa või teostab kaubaga muid toiminguid, samuti isik, kelle veokis, hoones, rajatises või territooriumil kaup asub, kui isik ei tõesta tollile, et kaup sattus sinna tema tahte vastaselt;
kaup - üle tollipiiri toimetatav või toimetatud vara, sealhulgas asjad, valuuta ja väärtpaberid ning loomad ja taimed; kaubana mõistetakse ka strateegilist kaupa;
kolmas riik - Euroopa Liidu väline riik. Kolmandate riikide suhtes on kasutusel ühtsed tollimaksud ja piirangud;
kommertsveok - iseliikuv, veetav või lükatav vee-, õhu- või maanteesõiduk või raudteeveerem, mida kasutatakse inimeste tasuliseks veoks või kauba tasuliseks või tasuta veoks;
mittetariifkvoot ehk koguseline kvoot - lubab kaupa importida teatud kindlas koguses kindla aja jooksul. Kui lubatud suurim kogus on saavutatud, kaupa vabasse ringlusse enam ei lubata ja importöör peab taotlema impordilitsentsi enne kauba vabasse ringlusse laskmist;
printsipaal - isik, kes on võtnud endale kohustuse kauba tollitransiitveo korraldamiseks lähtetollipunktist sihttollipunkti ning kellel on tagatis või kes on vabastatud tollile tagatise esitamisest;
reisija - tollipiiri seaduslikult ületav füüsiline isik, sõltumata tollipiiri ületamise eesmärgist;
tagatis - tolli rahuldav rahalise kattega dokument tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise tagamiseks;
taric - Euroopa Ühenduse integreeritud tollitariifistik;
tariifkvoot - kaubakogus, mida lubatakse importida soodsama tollimaksumääraga võrreldes tavapäraselt ühise tollitariifistikuga ettenähtud tollimaksudest;
toll - üldmõiste, kui ei ole määratletud, millise Tolliameti struktuuriüksusega (edaspidi tolliasutus) on tegemist;
tollideklaratsioon - tolli poolt nõutavaid üksikasju sisaldav dokument, mis esitatakse kirjalikult või automaatse andmetöötluse süsteemi sidevahendite kaudu kauba tollivormistuseks;
tollieeskirjad - tollikorraldust reguleerivad seadused ning Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused;
tolliformaalsused - toimingud, mida tuleb kauba valdajal, deklarandil või muul asjassepuutuval isikul ja tollil teha selleks, et täita käesolevat seadust ja teisi õigusakte, mille täitmise eest vastutab toll ning mis on kehtestatud isikute kontrollimiseks tollipiiril ja pagasi, kauba ning transpordivahendi vormistamiseks nende sisse-, välja- või transiitveol;
tolli järelevalve - tolli poolt rakendatavad meetmed tollikontrolli alla kuuluva kauba või transpordivahendi liikumise ja hoidmise arvestamiseks;
tollikontroll - meetmed nende seaduste ja teiste õigusaktide täitmise tagamiseks, mille rakendamise eest vastutab toll;
tollikontrolli tsoon - tolliterritooriumi osa, kus kaubale ja isikule võib rakendada kõiki tollikontrolli meetmeid;
tollikäitlusviis - kaubale tolliprotseduuri kohaldamine, kauba toimetamine vabatsooni, väljatoimetamine tolliterritooriumilt, hävitamine tolli järelevalve all või üleandmine riigi omandisse tollieeskirjades ettenähtud korras;
tolliliit - ühtne tolliterritoorium, mis koosneb kahest või enamast tolliterritooriumist, mille vahel ei ole tollimakse ega muid kaubanduslikke piiranguid;
tolliläbivaatus - tolli poolt korraldatav inspekteerimine selleks, et kontrollida, kas tollile deklareeritud andmed vastavad tegelikkusele;
tolliagent - kolmas isik, kes seoses kauba Eesti tolliterritooriumile või sellelt väljatoimetamisega suhtleb deklarandina vahetult tolliga, korraldades tollivormistust enda nimel teise isiku eest viimasega kokkuleppel;
tolliprotseduur - tolli poolt tollikontrollile allutatud kaubale rakendatav menetlus;
tollitrass - tollieeskirjadega tolliterritooriumil transiitveosele kindlaksmääratud liikumistee;
tollitõkend - plomm, pitser või muu tõkkeabinõu, mis on paigaldatud tolliametniku poolt kauba, kommertsveoki või hoidla puutumatuse tagamiseks;
tollivormistus - tolliformaalsuste täitmine selleks, et lubada kaup sisse või välja vedada või kohaldada kaubale tolliprotseduuri;
tollivõlg - isiku kohustus maksta kauba sisse- ja väljaveol tollile impordi- ja ekspordimaksud;
vaba ringlus - kauba tollist sõltumatu käsutamine;
veok - kommertsveok või muu sõiduk;
võlgnik - isik, kellel lasub tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise kohustus;
üle tollipiiri toimetamine - kauba sissevedu Eesti tolliterritooriumile, väljavedu sellelt territooriumilt ning transiitvedu ükskõik missuguse transpordiga, kaasa arvatud torujuhtmetransport ja elektriülekandeliinide kasutamine.
ümberasuja - alalise elukoha vahetusega seoses Eestist lahkuv isik või Eestisse alaliselt elama asuv pidevalt üle 12 kuu välisriigis elanud isik.